Aktualności

Porozumienie strategiczne Energero- CENTRE of EXCELLENCE Spółka z o.o. z zakresu „zarządzania energią” wg standardu ISO 50001:2011

Wspólnie z firmą CENTRE of EXCELLENCE Spółka z o.o.. zawiązaliśmy Partnerstwo strategiczne w zakresie audytowania oraz szkoleń z zakresu „zarządzania energią” wg standardu ISO 50001:2011. Dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli oferować kompleksowe usługi związane z certyfikacją systemu zarządzania wg ISO 50001.  CENTRE OF EXCELLENCE Spółka z o.o. – to młoda dynamicznie rozwijająca się polska firma o zasięgu międzynarodowym. CENTRE OF EXCELLENCE – to organizacja wiedzy, świadcząca usługi o charakterze niematerialnym. Więcej o CoE można znaleźć na na stronie firmowej

Dofinansowanie inwestycji dla dużych przedsiębiorstw do 75 %, nabór wniosków do dnia 30.03.2018 r.

Zachęcamy do składanie wniosków o dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw w ramach :1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS III, Infrastruktura i Środowisko. do pobrania dokumentacja :regulamin_konkursu_nr_3_-_1.2 , umowa_zwrotna , zr-2_wod_1.2_k3_2017_czysty

Rodzaje Projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem
1. W ramach Działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M. P. z 2016 r. poz. 1184), mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:
1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
3) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
4) budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
5) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego).
2. Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność energetyczną w wyniku realizacji projektu poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
3. Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia Konkursu widnieje w wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ lub aplikuje bądź uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie
od dnia 31.01.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.,

Wyjaśnienia URE – sporządzanie obowiązkowego audytu energetycznego

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pojawiły się 20 lipca 2017 r. nowe wyjaśnienia : W-zwiazku-z-obowiazkiem-sporzadzania-audytu-energetycznego-przedsiebiorstwa-wyni

URE wyjaśnia część wątpliwości związanych z interpretacjami, które pojawiły się .Zachęcamy do lektury : https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7128,Sporzadzanie-obowiazkowego-audytu-energetycznego-w-wyniku-ustawy-o-efektywnosci-.html

Obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831 na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa.

poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia wzor_zawiadomienia_o_audycie

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Prezes URE w sposób jednoznaczny zdefiniował co urząd rozumie pod pojęciem dużego przedsiębiorstwa objętego obowiązkiem audytu:

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

do pobrania: informacja_prezesa_ure_nr_46 (więcej…)