Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – wszystkie rodzaje

Audyt przemysowySpółka Energero wykonuje opracowania dla przedsiębiorstw. Wykonywane opracowania wypełniają wymagania nowej „Ustawa o efektywności energetycznej” d2016000083101  z 20 maja 2016 roku,  która weszła w życie 1 października 2016 mówi. Zgodnie z zapisami ustawy audyt energetyczny musi zrealizować każde duże przedsiębiorstwo, najpóźniej do 30 września 2017 roku.

Dużym przedsiębiorcą (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) jest firma, która w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:

  • 250 lub więcej osób zatrudnionych. Zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia
  • suma bilansowa 43 mln. € (175,82 mln. zł) lub więcej sumy bilansowej dla roku obrotowego 2015.
  • roczny obrót 50 mln. € (204,45 mln. zł) lub więcej rocznego obrotu dla roku obrotowego 2015.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa swoim zakresem musi objąć minimum 90% zużycia energiibudynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

 

Zgodnie z Art. 40.1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w art. 39 ust.1:

1) pkt 1−5, nie może być wyższa niż 10% przychodu ukaranego przedsiębiorstwa energetycznego lub odbiorcy końcowego, lub towarowego domu maklerskiego, lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 10 ust. 2, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym;

2) pkt 6, nie może być wyższa niż 3 000 000 zł;

3) pkt 7, nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 2. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 39 ust. 1, Prezes URE uwzględnia zakres naruszeń, powtarzalność naruszeń oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Prezes URE w sposób jednoznaczny zdefiniował co urząd rozumie pod pojęciem dużego przedsiębiorstwa objętego obowiązkiem audytu:

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich latach obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

informacja_pure_nr_46_2016– do pobrania

Wyjaśnienia URE z 20 lipca 2017 r.– do pobrania

Obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831 na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa, poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia wzor_zawiadomienia_o_audycie

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

 

Wszystkie zlecenia realizujemy przy ścisłej współpracy z profesorami i doktorantami uczelni technicznych.

Spółka Energero wykonuje również specjalistyczne opracowania m.in audyty energetyczne kogeneracja oraz trójgeneracja – informacje o zakresie oferty:

Audyt obejmie analizę możliwości zastosowania skojarzonego źródła wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu na potrzeby odbiorców nośników energii.

Efektem końcowym audytu jest raport. Raport ten może być wykorzystany do przygotowania efektywnego programu mającego na celu zwiększenie oszczędności energii w przedsiębiorstwie.

W zakresie audytu zostaje przeprowadzona analiza istniejącego stanu gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie obejmująca: identyfikację parametrów technicznych wykorzystywanych nośników energii, wielkości zużycia poszczególnych nośników i ich znaczenie w systemie zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Analiza energetyczna ma charakter systemowy, to znaczy zostanie przeprowadzona przy uwzględnieniu wzajemnych powiązań i ograniczeń wynikających z parametrów technicznych nośników energii w systemie zaopatrzenia odbiorców w nośniki energetyczne przez firmę.

Jednocześnie są analizowane wskaźniki techniczno-ekonomiczne zużycia energii w przedsiębiorstwie, wynikające z aktualnych warunków dostępności i cen nośników energii. Akres obejmuje przeprowadzenie wymiany informacji i uzgodnień pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstwa oraz przedstawicielami zespołu audytującego, dotyczących również poza technicznych warunków realizacji przedsięwzięć energooszczędnych w przedsiębiorstwie np. wynikających z wcześniej przyjętej w przedsiębiorstwie strategii i głównych kierunków przedsięwzięć energooszczędnych możliwych do realizacji w przedsiębiorstwie.

Analiza energetyczna ma na celu określenie efektu energetycznego poprzez:

  • wyznaczenie oszczędności energii wynikającej ze zmniejszenia zużycia energii po przeprowadzeniu przedsięwzięcia energooszczędnego w stosunku do zużycia energii w stanie istniejącym.

Analiza ekonomiczna ma na celu określenie efektu ekonomicznego poprzez:

ocenę oszczędności ekonomicznych wynikających z wprowadzenia przedsięwzięcia energooszczędnego,

  • wyznaczenie wartości wskaźników ekonomicznych SPBT, NPV, IRR dla przedsięwzięcia energooszczędnych.

Analiza ekologiczna będzie miała na celu określenie efektu ekologicznego poprzez:

  • wyznaczenie efektu ekologicznego, w postaci redukcji emisji CO2 wprowadzanego do środowiska naturalnego, w wyniku przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia energooszczędnego,
  • określenie wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego DGC w odniesieniu do przedsięwzięcia energooszczędnego modernizacji procesów technologicznych.

W ramach audytu energetycznego obliczenia bilansów masy i energii prowadzone są w oparciu o wyniki pomiarów na podstawie wskazań istniejących w przedsiębiorstwie przyrządów do pomiaru parametrów eksploatacyjnych instalacji, pomiaru energii elektrycznej, ciepła oraz danych wynikających z informacji przesyłanych od zewnętrznych dostawców nośników energii.

Analiza przeprowadzona w audycie dotyczy przedsięwzięcia energooszczędnego polegającego na zastosowaniu kogeneracyjnego lub trójgeneracyjnego układu gazowego pozwalającego w procesie skojarzonym na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki tłokowe na gaz ziemny. Produkcja chłodu jest prowadzona w oparciu o chłodziarki zasilane ciepłem grzejnym powstającym w procesie skojarzonej produkcji energii elektrycznej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zlecenia realizujemy na terenie całego kraju. tel. 695 86 86 44; email. biuro@energero.pl