Białe certyfikaty – audyt efektywności energetycznej

Energero Sp. z o.o.  opracowuje audyty efektywności energetycznej, które stanowią załącznik do deklaracji przetargowej, pomagamy również w sporządzeniu dokumentacji przetargowej. Poniżej przedstawiamy krok po kroku procedurę uzyskania białych certyfikatów w przetargu organizowanym przez URE

Pierwszym krokiem do uzyskania Białego certyfikatu jest wykonanie audyt efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia proefektywnościowego celem określenia poziomu bazowego i zaproponowania potencjalnych rozwiązań technicznych wykorzystujących zidentyfikowany potencjał. Następnie zostanie wybrane optymalne technicznie i ekonomicznie z zaproponowanych w audycie.

Kolejnym krokiem jest udział w przetargu – Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 1/2013 w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznejZgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy w przetargu może uczestniczyć podmiot, który przedłoży Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z  audytem efektywności energetycznej wykonanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 962), zwanego dalej ?rozporządzeniem z dnia 10 sierpnia 2012 r.?. Sporządzonym dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej określonych w tej deklaracji.

Warunkiem wygrania przetargu jest  osiągnięcie oszczędności z współczynnikiem określającym efekt energetyczny w przedziale pomiędzy ?śr i ?max. Po otrzymaniu świadectwa efektywności energetycznej, można realizować działania proefektywnościowe zgodnie z audytem wstępnym, a po zakończeniu działań modernizacyjnych realizujemy audyt efektywności energetycznej potwierdzający deklarowaną oszczędność. W przypadku audytu potwierdzającego są pewne wyłączenia – w przypadku działań, dla których zadeklarowana oszczędność energii jest niższa niż 100 to jako wartość średnioroczna, audytu takiego wykonywać nie musimy.

Po wykonanym audycie potwierdzającym (a jeżeli nie jest on wymagany – po zakończonym przedsięwzięciu modernizacyjnym) podmiot, który otrzymał świadectwo zawiadamia w terminie ustawowym Prezesa URE o zakończonych działaniach. Dalszy tryb to już w większości działania po stronie Prezesa URE zmierzające do nadania świadectwu praw majątkowych.

UWAGA

Sejm uchwalił nową ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 ustawa wchodzi w życie 1 października 2016 roku.

Jednym z ważniejszych nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców jest nakaz wykonania audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników).

Duże przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

– zatrudnienie 250 lub więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia)

lub

– sumę bilansową równą lub większą od 43 mln ? (175,827 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln ? (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

Do  przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej należą:

  • Izolacja instalacji przemysłowych.
  • Przebudowa lub remont budynków.
  • Modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.
  • Odzysk energii w procesach przemysłowych.
  • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Zlecenia realizujemy przy ścisłej współpracy z profesorami i doktorantami uczelni technicznych – Politechniki.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zlecenia realizujemy na terenie całego kraju. tel. 695 86 86 44; email. biuro@energero.pl