Dofinansowanie inwestycji dla dużych przedsiębiorstw do 75 %, nabór wniosków do dnia 30.03.2018 r.

Zachęcamy do składanie wniosków o dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw w ramach :1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS III, Infrastruktura i Środowisko. do pobrania dokumentacja :regulamin_konkursu_nr_3_-_1.2 , umowa_zwrotna , zr-2_wod_1.2_k3_2017_czysty

Rodzaje Projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem
1. W ramach Działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M. P. z 2016 r. poz. 1184), mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:
1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
3) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
4) budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
5) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego).
2. Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność energetyczną w wyniku realizacji projektu poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
3. Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia Konkursu widnieje w wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ lub aplikuje bądź uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie
od dnia 31.01.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.,