Audyt energetyczny przedsiębiorstwa URE – audyt efektywności energetycznej

Audyt przemysowyDziałamy na rynku od 2009 roku, w tym czasie opracowaliśmy kilkaset audytów energetycznych, które pozwoliły wprowadzić przedsiębiorstwom szereg innowacji . Nasze opracowania nie tylko spełniają wymagania Ustawa o efektywności energetycznej d2016000083101  z 20 maja 2016 roku,  która weszła w życie 1 października 2016 mówi. Zgodnie z zapisami ustawy audyt energetyczny musi zrealizować każde duże przedsiębiorstwo. Pozwalają również zidentyfikować źródła potencjalnych oszczędności, które często sięgają milionów złotych.

Dużym przedsiębiorcą (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) jest firma, która w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:

  • 250 lub więcej osób zatrudnionych. Zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia  lub
  • suma bilansowa 43 mln. ? lub więcej sumy bilansowej dla roku obrotowego 2019.
  • roczny obrót 50 mln. ?  lub więcej rocznego obrotu dla roku obrotowego 2019.

 

 

Lp Lata Średnioroczne zatrudnienie Roczny obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych 
Suma aktywów bilansu
1 2019 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia
2020 250 lub więcej
2 2019 bez znaczenia więcej niż 50 mln euro więcej niż 43 mln euro
2020 więcej niż 50 mln euro więcej niż 43 mln euro
3 2019 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia
2020 bez znaczenia więcej niż 50 mln euro więcej niż 43 mln euro
4 2019 bez znaczenia więcej niż 50 mln euro więcej niż 43 mln euro
2020 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia
1* Jeżeli zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. zatrudnienie wynosiło co najmniej 250 pracowników, przedsiębiorca powinien być uznany za dużego, bez względu na to, jakie uzyskuje limity finansowe.
2* Jeżeli zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. obrót (liczony jak wyżej) przekraczał 50 mln euro i (jednocześnie) suma aktywów przekraczała 43 mln euro, przedsiębiorca powinien być uznany za dużego, bez względu na to, ilu zatrudniał pracowników w ww. latach.
3* Jeżeli w 2019 r. zatrudnienie wynosiło co najmniej 250 pracowników, a w 2020 r. ww. obrót przekraczał 50 mln euro i (jednocześnie) suma aktywów przekraczała 43 mln euro, przedsiębiorca powinien być uznany za dużego, bez względu na to, jakie limity finansowe uzyskał w 2014 r. i ilu pracowników zatrudniał w 2015 r.
4* Jeżeli w 2019 r. limity finansowe jednocześnie przekraczały odpowiednio 50 mln euro i 43 mln euro, a w 2020 r. zatrudnienie wynosiło co najmniej 250 pracowników, przedsiębiorca powinien być uznany za dużego, bez względu na to, ilu pracowników zatrudniał w 2014 r. i jakie limity finansowe osiągnął w 2015 r.

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa swoim zakresem musi objąć minimum 90% zużycia energiibudynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie.

Ustawa zobowiązuje takie firmy do regularnego przeprowadzania audytów co 4 lata. Niezrealizowanie obowiązku może wiązać się z zapłaceniem kary administracyjnej wynoszącej do 5% rocznego przychodu firmy.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Cena audytu energetycznego

Najważniejszym parametrem określającym wycenę audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest zakres opracowania, branże jakie należy objąć audytem. Podczas procedury wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, koniecznym jest przeprowadzenie dogłębnej wizji zakładu, szczególnie elementów składowych generujących zużycie energii.

Nie przeprowadzamy audytów bez wizji lokalnych !

 

Każde przedsiębiorstwo posiada własną, unikatową specyfikę. Wycena jest możliwa po otrzymaniu danych odnośnie składowych energetycznych przedsiębiorstwa zakresu audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że audyt określa możliwe do osiągniecia oszczędności, pomagamy również w wyszukaniu środków na sfinansowanie inwestycji oszczędzających energię ! Ceny audytów energetycznych przedsiębiorstwa rozpoczynają się od kilku tysięcy złotych kończąc na kilkuset tysiącach złotych.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Prezes URE w sposób jednoznaczny zdefiniował co urząd rozumie pod pojęciem dużego przedsiębiorstwa objętego obowiązkiem audytu:

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich latach obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

informacja_pure_nr_46_2016– do pobrania

Wyjaśnienia URE z 20 lipca 2017 r.– do pobrania

Obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831 na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa, poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia wzor_zawiadomienia_o_audycie

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

 

Wszystkie zlecenia realizujemy przy ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi uczelni technicznych.

 

Spółka Energero wykonuje również specjalistyczne opracowania m.in audyty energetyczne kogeneracja oraz trójgeneracja – informacje o zakresie oferty:

Audyt obejmie analizę możliwości zastosowania skojarzonego źródła wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu na potrzeby odbiorców nośników energii.

Efektem końcowym audytu jest raport. Raport ten może być wykorzystany do przygotowania efektywnego programu mającego na celu zwiększenie oszczędności energii w przedsiębiorstwie.

W zakresie audytu zostaje przeprowadzona analiza istniejącego stanu gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie obejmująca: identyfikację parametrów technicznych wykorzystywanych nośników energii, wielkości zużycia poszczególnych nośników i ich znaczenie w systemie zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Analiza energetyczna ma charakter systemowy, to znaczy zostanie przeprowadzona przy uwzględnieniu wzajemnych powiązań i ograniczeń wynikających z parametrów technicznych nośników energii w systemie zaopatrzenia odbiorców w nośniki energetyczne przez firmę.

Jednocześnie są analizowane wskaźniki techniczno-ekonomiczne zużycia energii w przedsiębiorstwie, wynikające z aktualnych warunków dostępności i cen nośników energii. Akres obejmuje przeprowadzenie wymiany informacji i uzgodnień pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstwa oraz przedstawicielami zespołu audytującego, dotyczących również poza technicznych warunków realizacji przedsięwzięć energooszczędnych w przedsiębiorstwie np. wynikających z wcześniej przyjętej w przedsiębiorstwie strategii i głównych kierunków przedsięwzięć energooszczędnych możliwych do realizacji w przedsiębiorstwie.

Analiza energetyczna ma na celu określenie efektu energetycznego poprzez:

  • wyznaczenie oszczędności energii wynikającej ze zmniejszenia zużycia energii po przeprowadzeniu przedsięwzięcia energooszczędnego w stosunku do zużycia energii w stanie istniejącym.

Analiza ekonomiczna ma na celu określenie efektu ekonomicznego poprzez:

ocenę oszczędności ekonomicznych wynikających z wprowadzenia przedsięwzięcia energooszczędnego,

  • wyznaczenie wartości wskaźników ekonomicznych SPBT, NPV, IRR dla przedsięwzięcia energooszczędnych.

Analiza ekologiczna będzie miała na celu określenie efektu ekologicznego poprzez:

  • wyznaczenie efektu ekologicznego, w postaci redukcji emisji CO2 wprowadzanego do środowiska naturalnego, w wyniku przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia energooszczędnego,
  • określenie wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego DGC w odniesieniu do przedsięwzięcia energooszczędnego modernizacji procesów technologicznych.

W ramach audytu energetycznego obliczenia bilansów masy i energii prowadzone są w oparciu o wyniki pomiarów na podstawie wskazań istniejących w przedsiębiorstwie przyrządów do pomiaru parametrów eksploatacyjnych instalacji, pomiaru energii elektrycznej, ciepła oraz danych wynikających z informacji przesyłanych od zewnętrznych dostawców nośników energii.

Analiza przeprowadzona w audycie dotyczy przedsięwzięcia energooszczędnego polegającego na zastosowaniu kogeneracyjnego lub trójgeneracyjnego układu gazowego pozwalającego w procesie skojarzonym na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki tłokowe na gaz ziemny. Produkcja chłodu jest prowadzona w oparciu o chłodziarki zasilane ciepłem grzejnym powstającym w procesie skojarzonej produkcji energii elektrycznej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zlecenia realizujemy na terenie całego kraju. tel. 695 86 86 44; email. biuro@energero.pl