Audyty energetyczne budynków – czyste powietrze, instalacje CO, kotły, termomodernizacja

Zlecając firmie wykonanie profesjonalnego zadania, istotnym jest aby mogła ona pochwalić się doświadczeniem zakresie świadczonej usługi. Zlecając nam wykonanie audytu energetycznego, wybieracie Państwo firmę solidną i sprawdzoną.

Doświadczenie

Firma Energero Sp. z o.o. w ciągu swojej wieloletniej działalności wykonała już setki audytów różnorodnych budynków, co zaowocowało doświadczeniem, które dziś wykorzystujemy przy okazji każdego, nowego zlecenia. Mamy za sobą audyty budynków jedno i wielorodzinnych, budynków biurowych, użytku publicznego, przemysłowych, magazynów, hal sportowych i wielu innych.

Zajmujemy się wykonywaniem audytów energetycznych w formie załączników do wniosku o finansowanie inwestycji w ramach programu ?System zielonych inwestycji? (GIS ? Green Inwestment Scheme). Można nam również zlecić opracowanie wniosków aplikacyjnych do NFOSiGW. Firma Energero Sp. z o.o. wykonuje profesjonalne audyty mocy cieplnej, jako opracowania wymagane przez przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.

program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOśiGW).

https://youtu.be/3ARLboHOyx0

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja do 135 tys. zł.

 

PROGI DOCHODOWE

 • Próg dochodowy wynosi 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 99 tys. zł.
 • Próg dochodowy wynosi 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 135 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 

 • audyt energetyczny,
 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),
  oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji fotowoltaicznych,
 • montaż pompy ciepła.

AUDYT ENERGETYCZNY JEST KOSZTEM KWALIFIKOWANYM DO  KWOTY 1200 CŁOTYCH

Nowa odsłona programu ?Czyste Powietrze? zakłada dofinansowanie audytu energetycznego w kwocie do 1200 zł. Jest to koszt kwalifikowany, jednak nie jest on wliczany do limitu maksymalnej kwoty dotacji. Audyt jest niezbędny aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację. By otrzymać wsparcie należy wykonać wszystkie elementy wskazane w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, którego efektem będzie zmniejszenia zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku:

do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2/rok),
lub o minimum 40%.

KALKULATOR WYSOKOŚCI DOTACJI

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dla beneficjentów  kalkulator. Dzięki któremu wnioskodawcy z łatwością obliczą należną kwotę dotacji.

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

ISTOTNE Warunki otrzymania wsparcia

 

Podstawowym warunkiem jest kryterium dochodowe ? roczne zarobki nie przekraczające 135 tys. zł. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

Oto jedne z ważniejszych warunków programu:

 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku ? wymagane jest potwierdzenie w formie imiennego dokumentu zezłomowania/karty przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali,
 • w przypadku kompleksowej termomodernizacji ? wykonanie audytu i zrealizowanie w całości prac modernizacyjnych z dokumentu, czego efektem ma być spełnienie co najmniej jednego wskaźnika dot. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową,
 • dofinansowanie nie przysługuje na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych, nie kwalifikuje się do dotacji budynek w którym prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego,
 • nie można otrzymać ponownego dofinansowania ze środków publicznych na to samo przedsięwzięcie, możliwe jest jednak otrzymanie wsparcia na inną inwestycję.

Beneficjent po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem jest zobowiązany do tego, że w budynku w którym przeprowadzona była modernizacja:

 • nie zainstaluje i nie będzie użytkował źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
 • zamontowane kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne będą spełniać wymagania ekoprojektu,
 • wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych,
 • okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia ? w tym czasie Beneficjent
  nie może zmienić przeznaczenia budynku z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu i wymagań technicznych określonych w Programie.

Oferta audytów energetycznych

Realizujemy następujące rodzaje usług:

 • audyt termomodernizacyjny budynków,
 • audyt energetyczny jako załączniki do aplikacji składanych do NFOŚiGW w ramach GIS,
 • audyt energetyczny składany do WFOŚiGW oraz banków,
 • audyt energetyczny źródeł ciepła,
 • audyt energetyczny linii ciepłowniczych,
 • audyt efektywności energetycznej,
 • audyt energetyczny budynków przemysłowych,
 • audyt (kogeneracja, trigeneracja) procesu wyznaczania energii elektrycznej produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji,
 • audyt energetyczny procesów technologicznych,
 • audyt elektroenergetyczny ? optymalizacja zużycia energii elektrycznej w obiektach,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie.
 • opracowanie potrzebne do korekty mocy zamówionej w każdym obiekcie

Czym jest audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest dokumentem, określającym aktualny stan danego budynku czy urządzenia. Wskazuje on jednocześnie sposoby na modernizowanie przedmiotu audytu, w celu uczynienia go bardziej nowoczesnym oraz energooszczędnym. Takie opracowanie ma także na celu dokładne podkreślenie parametrów technicznych i ekonomicznych oraz zakresu całego przedsięwzięcia modernizacyjnego.

W myśl Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedstawienie profesjonalnego audytu energetycznego jest niezbędne do uzyskania premii remontowej bądź termoizolacyjnej.

Audyty energetyczne wykonujemy na terenie całej Polski

Zasięg naszej działalności obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, opolskie, dolnośląskie, łódzkie, wielkopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, lubelskie.

Działamy w wszystkich miastach Polski,między innymi: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Zielona Góra i inne.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!